កំពូលតួអង្គ Vainglory ចំនួន ១០ ដែលមានគេលេងច្រើនបំផុតសម្រាប់ Version នេះ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

កំពូលតួអង្គ Vainglory ចំនួន ១០ ដែលមានគេលេងច្រើនបំផុតសម្រាប់ Version នេះ


នៅថ្ងៃនេះ ខ្ញុំនឹងលើកយកពី តួអង្គ Vainglory ចំនួន ១០ ដែលមានគេលេងច្រើនបំផុតលើពិភពលោកសម្រាប់ Version ក្រោយនេះ ក្នុងនោះគឺ Catherine ជាប់លេខមួយ តែម្តង ហើយលេខពីរបានទៅលើ Ardan និង លេខបី បានទៅលើ Lance ផ្ទាល់។ វាជាបណ្តាញមួយដែលហៅថា Vainglory បើក API អោយ Developer ផ្សេងៗធ្វើការតេស្តនិងដកស្រង់រាល់ពត៌មានការប្រកួតផ្សេងៗ យកមកផ្សព្វផ្សាយបន្ត ដូច្នេះយើងអាចច្បាស់ការបានតែម្តង ពី VG Miner ខាងក្រោមនេះជាតួអង្គផ្សេងៗទៀត ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់  មានគេលេងច្រើនបំផុត


ប្រភព VG Miner
Powered by Blogger.