អតីតសមាជិក Navi ចូល Vega Squadron ហើយ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

អតីតសមាជិក Navi ចូល Vega Squadron ហើយ


អតីតសមាជិកដែលយើងហៅថា ex នៃ ក្រុម Na'Vi បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនូវគោលដៅជីវិតរបស់គាត់ដោយចូលរួមក្រុមថ្មីគឺ Vega Squadron ហើយសម្រាប់ដើមឆ្នាំ 2017 នៃការចាប់ផ្តើមគម្រោងថ្មីៗ សម្រាប់ការប្រកួតធំៗនាពេលខាងមុខនេះ។

អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាស្គាល់ Ditya Ra ច្បាស់បន្ទាប់ពី Dendi ក្នុងក្រុម NaVi ដោយលេងមុខងារជា Carry ពីមុនមក ទល់បច្ចុប្បន្ននេះ ក្នុងនោះផងដែរ Ditya Ra ក៏មានការទទួលស្គាល់ទឹកដៃពី មេក្រុម Vega Squadron និង CEO ផងដែរ។

ប្រភព vega-squadron
Powered by Blogger.