កាលវិភាគសម្រាប់ការប្រកួត ១២៨ ក្រុមនៅកម្ពុជា - ជើងខ្លាំង ៣២ ក្រុមចុងក្រោយ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

កាលវិភាគសម្រាប់ការប្រកួត ១២៨ ក្រុមនៅកម្ពុជា - ជើងខ្លាំង ៣២ ក្រុមចុងក្រោយ


Bracket ធំជើងឯកប្រាំបីក្រុមចុងក្រោយ (A+B+C+D)
ជុំទីមួយ 32 - ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 3/1/2017 បញ្ចប់ថ្ងៃទី 9/1/2017

04/01/2017 (Best of 3)
- TREATMENT Vs Block 9:00 PM 
- Cambo ACE Vs AquatiX 10:00 PM
- IIIiceCreamIII Vs UnAKnown PlayerZ 11:00 PM 

05/01/2017 (Best of 3)
- Team Walker Vs Sachka X 9:00 PM
- HaveFunWithHomie Vs OptimisticZ 10:00 PM
- Murder SQUAD Vs DIVINE HEAV3N 11:00 PM

06/01/2017 (Best of 3)
- DSC NiZaCoffee Team Vs Team Trey Khor 9:00 PM
- XxKhmerHunterxX Vs Asassin IMPerial 10:00 PM
- Carbon_Dioxyde Vs TeamTHE 11:00 PM

07/01/2017 (Best of 3)
- OverLimitKill Vs Silver 9:00 PM
- Stone Maze Vs Moon Goddess 10:00 PM
- TEam Never Scare Vs dExecutor 11:00 PM

08/01/2017 (Best of 3)
- Zeus Mythical Vs AquamarineX 13:00 PM
- TripleKillX Vs KHFamily II 14:00 PM
- The Martyr Vs Why so SERIOUS 15:00 PM
- BlueX Vs MiniontMint 16:00 PM 

ចូលក្រុម Line ដើម្បីសាកសួពត៌មាន៖ ចុចទីនេះ
ច្បាប់ការប្រកួត៖ ចុចទីនេះ
តំណរ Bracket បន្តផ្ទាល់ពិន្ទុ៖ ចុចទីនេះ
ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់៖ ចុចទីនេះ 

ប្រភព NoobieGMK

Powered by Blogger.