កាលវិភាគការប្រកួត Vainglory ១២៨ ក្រុម នៃប្រអប់ Bracket (D) - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

កាលវិភាគការប្រកួត Vainglory ១២៨ ក្រុម នៃប្រអប់ Bracket (D)

⦁ Bracket D (ជុំទីមួយ និង ទីពីរ)
- - ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 25/12/2016 បញ្ចប់ថ្ងៃទី 2/1/2017

ជុំទីមួយ

26/12/2016
- The Team Beta Vs DIVERGENT ម៉ោង 9:00 PM 
- Khmer Empier V Vs Cambo ACE ម៉ោង 9:30 PM
- The DiaBloX Vs TREATMENT ម៉ោង 10:00 PM
- InFusionMyth Vs The ACE ម៉ោង 10:30 PM 
- Stone Maze Vs The Shields ម៉ោង 11:00 PM


27/12/2016
- ThePremieRz Vs The Shienigami ម៉ោង 9:30 PM 
- XxKhmerHuntersxX Vs Invadious ម៉ោង 10:00 PM
- WHY so SERIOUS Vs AngkorWat Temple ម៉ោង 10:30 PM 
- The taunted Vs TeamSolOkrankenKH ​ម៉ោង 11:00 PM

29/12/2016
-Tirnity Six Vs AJKs ម៉ោង 9:30 PM 
-The Trickters Vs The Potato Army ម៉ោង 10:00 PM 
- Young Blood Vs Unknown PlayerZ ម៉ោង 10:30 PM 
- The Skull Elitez Vs The MAZE ម៉ោង 11:00 PM 

30/12/2016
- The Martyr Vs The Emperor Team ម៉ោង 9:30 PM 
- The Executor Vs KoPr3yVG ម៉ោង 10:00 PM 
- TripleKillX Vs The Wiles ម៉ោង 10:30 PM 
--------------------------------------

ជុំទីពីរ 
02/01/2017
DIVERGENT Vs Cambo ACE 9:30 PM 
TREATMENT Vs The ACE 10:00 PM
Stone Maze Vs The taunted 10:30 PM 
The Shinigami Vs XxKhmerHuntersxX  11:00 PM
03/01/2017
WHY so SERIOUS Vs AJKs  9:30 PM
The Trickters Vs Unknown PlayerZ  10:00 PM
- The Maze Vs The Martyr 10:30 PM
The Executor Vs TripleKillX 11:00 PM

(ជើងឯក) ៖ ជើងឯកគឺជាទីកន្លែងសម្រាប់អ្នកឈ្នះជុំទីមួយ។ 

ចូលក្រុម Line ដើម្បីសាកសួពត៌មាន៖ ចុចទីនេះ
ច្បាប់ការប្រកួត៖ ចុចទីនេះ
តំណរ Bracket បន្តផ្ទាល់ពិន្ទុ៖ ចុចទីនេះ
ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់៖ ចុចទីនេះ 

ប្រភព NoobieGMK
Powered by Blogger.