កាលវិភាគការប្រកួត Vainglory ១២៨ ក្រុម នៃប្រអប់ Bracket (C) - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

កាលវិភាគការប្រកួត Vainglory ១២៨ ក្រុម នៃប្រអប់ Bracket (C)⦁ Bracket C (ជុំទីមួយ និង ទីពីរ)
- ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 18/12/2016 បញ្ចប់ថ្ងៃទី 24/12/2016

ជុំទីមួយ

18/12/2016
- Team SyndicateX Vs Team KenixzTeR ម៉ោង 5:00 PM 
- Team Trey Khor Vs i Luv You ម៉ោង 5:40 PM
- Soul Team Vs OverLimitKill ម៉ោង 6:20 PM
- PhantomZz  Vs Skill God ម៉ោង 9:30 PM 
- AquatiX Vs NooBer GuesT​ ម៉ោង 10:00 PM
- Team Mestery Vs TeamCaptian ​ម៉ោង 10:30

19/12/2016
- Team Never Scare Vs Team Boy Loy ម៉ោង 9:30 PM 
- Team Galaxy X Vs Mystic Master ម៉ោង 10:00 PM
- Navato  Vs Team Walker ម៉ោង 10:30 PM 

20/12/2016
-Team Professor Vs Team Sonic Zoom ម៉ោង 9:30 PM 
-Private Vainglory Vs Perfect CAM ម៉ោង 10:00 PM 
- One Fairy  Vs Zeus Mythical ម៉ោង 10:30 PM 
- Team Doraemon Vs Saber Claw​ ម៉ោង 11:00 PM 

21/12/2016
- SiIver​ Vs TeamOfChaos ម៉ោង 9:30 PM 
- OptimisticZ  VS RockStar ម៉ោង 10:00 PM 
- Team FighterX Vs Team BattleX ម៉ោង 10:30 PM 
--------------------------------------

ជុំទីពីរ 
22/12/2016
Team KenixzTeR Vs Team Trey Khor 9:30 PM 
OverLimitKill  Vs Skill God 10:00 PM
AquatiX  Vs Team Mestery 10:30 PM 
Team Never Scare  Vs Team Galaxy X  11:00 PM
23/12/2016
Team Walker Vs Team Sonic Zoom  9:30 PM
Perfect CAM Vs Zeus Mythical  10:00 PM
Team Doraemon Vs SiIver 10:30 PM
OptimisticZ  Vs Team BattleX 11:00 PM


(ជើងឯក) ៖ ជើងឯកគឺជាទីកន្លែងសម្រាប់អ្នកឈ្នះជុំទីមួយ។ 

ចូលក្រុម Line ដើម្បីសាកសួពត៌មាន៖ ចុចទីនេះ
ច្បាប់ការប្រកួត៖ ចុចទីនេះ
តំណរ Bracket បន្តផ្ទាល់ពិន្ទុ៖ ចុចទីនេះ
ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់៖ ចុចទីនេះ 

ប្រភព NoobieGMK
Powered by Blogger.