កាលវិភាគការប្រកួត Vainglory ១២៨ ក្រុម នៃប្រអប់ Bracket (B) - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

កាលវិភាគការប្រកួត Vainglory ១២៨ ក្រុម នៃប្រអប់ Bracket (B)


Bracket B (ជុំទីមួយ និង ទីពីរ)
- ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃតី 11/12/2016 បញ្ចប់ថ្ងៃទី 17/12/2016

ជុំទីមួយ

11/12/2016
- III Legends Vs Late UP ម៉ោង 5:00 PM 
- Block Vs Khmer AngkorZ ម៉ោង 5:40 PM
- Killer Vain Vs Team Disonnect ម៉ោង 6:20 PM
- Murderer SQUAD Vs KH Fnatic ម៉ោង 9:30 PM 
- IIIiceCreamIII Vs JimpanJII ម៉ោង 10:00 PM
- IMPALE Vs Hero For Fun ម៉ោង 10:30

12/12/2016
- TeamTHE Vs InVisBleDark ម៉ោង 9:30 PM 
- KlaC WinZz Vs GankStarsII ម៉ោង 10:00 PM
- MySt3riouSs Vs KT Legend ម៉ោង 10:30 PM 

13/12/2016
-Free Killer Vs KHFamily II ម៉ោង 9:30 PM 
-Hell Busters Vs Connon ម៉ោង 10:00 PM 
- Khmer Knight Vs HaveFunWithHomle ម៉ោង 10:30 PM 
- General Alliliance Vs GleamY ម៉ោង 11:00 PM 

15/12/2016
- GoHomeifYouDrunk Vs MinonMint ម៉ោង 9:30 PM 
- Helic Legion Vs Immortal of VG ម៉ោង 10:00 PM 
- Glory Six Vs MoonGoddess ម៉ោង 10:30 PM 
-Hell Busters Vs Connon ម៉ោង 11:00 PM 
--------------------------------------

ជុំទីពីរ 
16/12/2016
III Legends Vs Block 9:30 PM 
Killer Vain Vs Murderer SQUAD 10:00 PM
IIIiceCreamIII  Vs IMPALE 10:30 PM 
TeamTHE  Vs GankStarsII  11:00 PM
17/12/2016
KT Legend Vs KHFamily II  9:30 PM
Hell Busters Vs HaveFunWithHomle  10:00 PM
General Alliliance Vs MinionMint 10:30 PM
Helic Legion Vs MoonGoddess 11:00 PM


(ជើងឯក) ៖ ជើងឯកគឺជាទីកន្លែងសម្រាប់អ្នកឈ្នះជុំទីមួយ។ 

ចូលក្រុម Line ដើម្បីសាកសួពត៌មាន៖ ចុចទីនេះ
ច្បាប់ការប្រកួត៖ ចុចទីនេះ
តំណរ Bracket បន្តផ្ទាល់ពិន្ទុ៖ ចុចទីនេះ
ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់៖ ចុចទីនេះ 

ប្រភព NoobieGMK
Powered by Blogger.