កាលវិភាគការប្រកួត Vainglory ១២៨ ក្រុម នៃប្រអប់ Bracket (A) - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

កាលវិភាគការប្រកួត Vainglory ១២៨ ក្រុម នៃប្រអប់ Bracket (A)Bracket A (ជុំទីមួយ និង ទីពីរ)
- ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 04/12/2016 បញ្ចប់ថ្ងៃទី 10/12/2016

ជុំទីមួយ

04/12/2016
- De Lastz Vs Auto Click 22nd ម៉ោង 5:00 PM 
- Devil on the Jungle Vs Asassin ImPertal ម៉ោង 5:40 PM
- DiViNE HEAV3N Vs DiVinE KH ម៉ោង 6:20 PM
- AttackSuicide Vs A ja Sva ម៉ោង 9:30 PM 
- SachKa X Vs Evilz Khmer ម៉ោង 10:00 PM

05/12/2016
- Decent Pho3niX Vs Banana Cutie ម៉ោង 9:30 PM 
- AquamarineX Vs Team Evil ម៉ោង 10:00 PM
- CambodiaTeam Vs Excellency ម៉ោង 10:30 PM 

06/12/2016
-CurFew Vs DSC NiZaCoffee Team ម៉ោង 9:30 PM 
-Darkness Potatoes Vs CaM 60EssEN ម៉ោង 10:00 PM 
- Anti Fighter Vs BlueX ម៉ោង 10:30 PM 
- Elite Geniuses Vs Be Strong ម៉ោង 11:00 PM 

07/12/2016
- Angkor VG Vs 4Ever Khmer ម៉ោង 9:30 PM 
- AngkorAllies Vs dExecuter ម៉ោង 10:00 PM 
- BlackShadoWzz Vs Doctor Vainglory ម៉ោង 10:30 PM 
- Divine Hunter Vs Carbon_Dioxyde ម៉ោង 11:00 PM 
--------------------------------------

ជុំទីពីរ 
08/12/2016
- Auto Click 22nd Vs Asassin ImPertal  9:30 PM 
- DiViNE HEAV3N Vs AttackSuicide 10:00 PM
- SachKa X Vs Elite Geniuses 10:30 PM 
Angkor VG Vs dExecuter 11:00 PM
09/12/2016
- Decent Pho3niX Vs AquamarineX  9:30 PM
- Excellency Vs DSC NiZaCoffee Team 10:00 PM
- CaM 60EssEN Vs BlueX 10:30 PM
BlackShadoWzz Vs Carbon_Dioxyde 11:00 PM


(ជើងឯក) ៖ ជើងឯកគឺជាទីកន្លែងសម្រាប់អ្នកឈ្នះជុំទីមួយ។ 

ចូលក្រុម Line ដើម្បីសាកសួពត៌មាន៖ ចុចទីនេះ
ច្បាប់ការប្រកួត៖ ចុចទីនេះ
តំណរ Bracket បន្តផ្ទាល់ពិន្ទុ៖ ចុចទីនេះ
ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់៖ ចុចទីនេះ 

ប្រភព NoobieGMK
Powered by Blogger.