ទស្សនា វីដេអូ Ringo spaghetti លេងជា CP ហើយមាន iTems ថ្មីដាក់សិល្បិ៍បានពីរតង់ - Noobie GMK

Header Ads



ឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ទស្សនា វីដេអូ Ringo spaghetti លេងជា CP ហើយមាន iTems ថ្មីដាក់សិល្បិ៍បានពីរតង់


តោះមកមើលវីដេអូរបស់ Spaghetti លេង Ringo ដោយ CP និង ពាក់ iTems ថ្មីដាក់សិល្បិ៍បានពីរតង់បន្តិចទៅបានដឹងថា កាចយ៉ាងណា តែពីរដងស៊ីបានមួយបាត់។ ក្នុងវីដេអូនេះផងដែរ ភាគច្រើនបានកាត់យកពីគារលេង Rank របស់ Spaghetti ដែលជាជើងឯកក្នុងអាស៊ីយើងតែម្តង តោះទស្សនាដូចតទៅ៖


ប្រភព Facebook



Powered by Blogger.