សើចជាមួយនឹងវីដអូ Fortress បើក Ultimate តែរក Kestrel អត់ឃើញ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

សើចជាមួយនឹងវីដអូ Fortress បើក Ultimate តែរក Kestrel អត់ឃើញ


នេះអាចនឹងជា Bug ក៏ថាបាន ដោយមានបញ្ហា Vainglory គឺថា វីដេអូរបស់ Sphaghetti លេង Kestrel CP និង បំបាំងកាយ ប៉ុន្តែពេល Fortress បើក Ultimate គឺមិនអាចចាប់ជាប់ បើនិយាយទៅរកយ៉ាងណាក៏រកមិនឃើញគឺល្អសើចម៉្យាងដែរ តោះទស្សនាដូចតទៅ៖


ប្រភព FB Justin Bersamin
Powered by Blogger.