នេះជាចំណាត់ថ្នាក់ Hero សម្រាប់ Vainglory ជំនាន់ 1.24 - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

នេះជាចំណាត់ថ្នាក់ Hero សម្រាប់ Vainglory ជំនាន់ 1.24


ក្រុមការងារ brokenmyth បានបញ្ចេញនូវចំណាត់ថ្នាក់ Hero សម្រាប់ Vainglory ជំនាន់ 1.24 ហើយស្របពេលដែលកំណែទម្រង់ 1.25 កៀកនឹងមកដល់ដូចគ្នាុ។ ការបញ្ចេញចំណាត់ថ្នាក់នេះគឺជាទិន្ន័យផ្លូវការពី Vainglory តែម្តង ដែលសហការជាមួយនឹង Brokenmyth ថាតើ Hero មួយណាគេលេងច្រើនជាងគេ និង មានឥតទ្ធិពលផងដែរ តាមដានដូចតទៅ៖

ពពួក Lane

- លំដាប់កំពូល
1. Celeste
2. Samuel
3. Kestrel
4. Skaarf

- លំដាប់កណ្តាល
1. Baron
2. Vox
3. Gwen
4. Adagio
5. Blackfeather

- លំដាប់ថ្នាក់ក្រោម បែបចូលចិត្ត
1. Skye
2. Ringo
3. Saw

ពពួក Jungle

- លំដាប់កំពូល
1. Kestrel
2. Taka
3. Skye
4. Blackfeather
5. Lance
6. Koshka

- លំដាប់កណ្តាល
1. Petal
2. Samuel
3. Reim
4. Glaive
5. Ozo
6. Alpha

- លំដាប់ថ្នាក់ក្រោម បែបចូលចិត្ត
1. Krul
2. Rona
3. Joule

ពពួក Roam 

- លំដាប់កំពូល
1. Flicker
2. Lyra

លំដាប់ កណ្តាល
1. Lance
2. Catherine
3. Ardan

លំដាប់ថ្នាក់ក្រោមបែបចូលចិត្ត
1. Phinn
2. Fortress
3. Adagio

ប្រភព brokenmyth
Powered by Blogger.