វីដេអូណែនាំពី តួអង្គថ្មី Flicker ពី Vainglory ជាផ្លូវការ (Spotlight) - Noobie GMK

Header Ads



ឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

វីដេអូណែនាំពី តួអង្គថ្មី Flicker ពី Vainglory ជាផ្លូវការ (Spotlight)


ប្រមាណជាបីម៉ោងមុននេះ Vainglory បានបញ្ចេញនូវវីដេអូ Spotlight ជាផ្លូវការមួយ ក្នុងការណែនាំ និង បទបង្ហាញ វិរៈបុរសថ្មីសម្រាប់ហ្គេមនេះ ដែលត្រៀមប្រឡូកក្នុងវិស័យ VG នា Version 1.24 ក្រោយពេលបញ្ចេញកំណែ Update នៅយប់នេះរួចរាល់ វាមានឈ្មោះថា Flicker នោះអី។ អ្នកអាចតាមដានទស្សនាខាងក្រោមនេះបាន៖​


ប្រភព Vainglory

Powered by Blogger.