រាល់ការឆាតក្នុង Vainglory ពេលនេះ នឹងលោតជា Notification នៅខាងក្រៅផងដែរ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

រាល់ការឆាតក្នុង Vainglory ពេលនេះ នឹងលោតជា Notification នៅខាងក្រៅផងដែរ


ក្រោយពេល SEMC បានធ្វើការពង្រឹងមុខងារ ឆាតនៃ ហ្គេម Vainglory ខណៈពេលនេះ រាល់ការឆាតពីបណ្តាញ មិត្តភក្តិក្នុងហ្គេមរបស់លោកអ្នក វានឹងលោតបង្ហាញ ជា Notification នៅខាងក្រៅដូចជាកម្មវិធី សារផ្សេងៗ ផងដែរបាទ ចឹងវានឹងធ្វើអោយលោកអ្នកកាន់តែមានភាពងាយស្រួលជាងមុនក្នុងការ ទំនាក់ទំនងមិត្តភក្តិក្នុងហ្គេមរបស់ខ្លួន។

ប្រភព Vainglory
Powered by Blogger.