កំណែ Update League of Legends Patch 6.20 - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

កំណែ Update League of Legends Patch 6.20


ប្រមាណជា 13 នាទីមុននេះ LOL បានធ្វើការបង្ហាញពី Patch 6.20 ជាផ្លូវការហើយ ក្នុងការ បន្ថែម និង បន្ថយនូវ Skill Hero ផ្សេងៗ ចំនួន 7 និង ការបន្ថែម Skin ថ្មីៗផងដែរ ដើម្បីអោយកាន់តែច្បាស់ទស្សនាវីដេអូ Highlights ខាងក្រោមនេះ រួចចុចតំណរខាងក្រោមសម្រាប់ការ ផ្តល់ពត៌មានពេញលេញ៖

Powered by Blogger.