កំពូលថ្វីដៃ Gamers ១0 រូបដែល រកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនជាងគេ លើពិភពលោក - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

កំពូលថ្វីដៃ Gamers ១0 រូបដែល រកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនជាងគេ លើពិភពលោក


តាមរយៈការលេងហ្គេមដែលស្វែងរក ប្រាក់ចំណូលបានច្រើនជាងគេនោះ គឺជាប្រភេទហ្គេម ដែលមានការប្រកួតប្រជែង ជាពិសេសកីឡា Esports តែម្តង ព្រោះការប្រកួតធំៗ ប្រចាំឆ្នាំ ប្រាក់រង្វាន់របស់វា មិនក្រោម ១0 លានដុល្លារឡើយ ជាពិសេស Dota 2 តែម្តង។ នៅថ្ងៃនេះ ខ្ញុំនឹងលើកយក កីឡាករ កំពូលថ្មីដៃ Gamers 10 ឬ ហៅថា Professional Gamer ដែលរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនជាងគេបង្អស់លើពិភពលោក។

1. រហ័សនាម UniVeRsE


អាយុ 26 ឆ្នាំ, កីឡាករ Dota 2, ចូលរួមការប្រកួតធំៗបាន 54 ដង ធ្លាប់ជាសមាជិក ក្រុម EG, Dignitas និង Team Secret រកប្រាក់ចំណូលបាន $2,629,645

2. រហ័សនាម ppd


អាយុ 24 ឆ្នាំ, កីឡាករ Dota 2, ចូលរួមប្រកួតបាន 56 ដង, ធ្លាប់ជាសមាជិក ក្រុម EG និង Complexity Gaming រកប្រាក់ចំណូលបាន $2,618,120

3. រហ័សនាម Fear


អាយុ 28 ឆ្នាំ, កីឡាករ Dota 2, ចូលរួមប្រកួតបាន 58 ដង, ជាសមាជិកក្រុម EG និង រកប្រាក់ចំណូលបាន $2,383,155

4. រហ័សនាម Sumail


អាយុ 17 ឆ្នាំ, កីឡាករ Dota 2, ចូលរួមប្រកួតបាន 23 ដង ជាសមាជិកក្រុម EG និង រកប្រាក់ចូណូលបាន $2,310,447 ព្រោះមិនសូវចាញ់ញឹក

5. រហ័សនាម iceice


អាយុមិនច្បាស់លាស់ កីឡាករ Dota 2 ចូលរួមប្រកួតបាន 11 ដងប៉ុណ្ណោះ មកពីក្រុម Wings Gaming និង Big God រកប្រាក់ចំណូលបានដល់ទៅ $1,935,526

6. រហ័សនាម Aui_2000


អាយុ 24 ឆ្នាំ កីឡាករ Dota 2, ចូលរួមប្រកួតបាន 53 ដង មកពីក្រុម Cloud9, EG និង Dignitas រកប្រាក់ចំណូលបាន $1,898,028

7. រហ័សនាម bLink


អាយុមិនច្បាស់លាស់ កីឡាករ Dota 2, ចូលរួមការប្រកួតបានតែ 10 ដងប៉ុណ្ណោះ មកពីក្រុម Wings Gaming រកប្រាក់ចំណូលបាន $1,891,976

8. រហ័សនាម Innocence


អាយុ 18 ឆ្នាំ កីឡាករ Dota 2 ចូលរួមការប្រកួតបានតែ 10 ដងប៉ុណ្ណោះមកពីក្រុម Wings Gaming រកប្រាក់ចំណូលបាន $1,891,976

9. រហ័សនាម Faith_bian


អាយុ 18 ឆ្នាំ កីឡាករ Dota 2 ចូលរួមការប្រកួតបាន 10 ដងដូចគ្នា និង មកពីក្រុម Wings Gaming ដូចគ្នា រកចំណូលបាន $1,891,916

10​. រហ័សនាម Shadow


អាយុ 16 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ជាកីឡាករ Dota 2 ចូលរួមការប្រកួតបាន 9 ដង មកពីក្រុម Wings Gaming រកចំណូលបានសរុប $1,891,916

ប្រភព mygaming
Powered by Blogger.