កំណត់ចំណាំ Dota 2 Gameplay កំណែ Update 6.88E - Hero ជាច្រើនត្រូវបាន Nerf - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

កំណត់ចំណាំ Dota 2 Gameplay កំណែ Update 6.88E - Hero ជាច្រើនត្រូវបាន Nerf


នេះជាកំណែ Update Dota 2 Gameplay 6.88E ដែលអ្នកលេង Dota 2 ត្រូវតែស្វែងយល់ ដើម្បីអោយការលេង ហ្គេមរបស់ខ្លួន កាន់តែប្រសើរ ព្រោះ ក្នុងកំណែ ទម្រង់នេះ មាន ការទម្លាក់នូវ Damage Hero និង iTems, Abilities ផងដែរ។ ខាងក្រោមនេះជាកំណត់ចំណាំ តាមដានដូចតទៅ

* Dragon Lance strength reduced from 14 to 13
dragon_lance_icon

* Infused Raindrop cooldown increased from 4 to 6
infused_raindrop_icon

* Illusions attack damage reduction against buildings increased from 25% to 30%
* Diffusal Blade cooldown increased from 2 to 4
diffusal_blade_1_icon
* Outworld Devourer base armor reduced by 1.5
outworld_devourer-1
* Shadow Poison initial damage reduced from 50 to 26/34/42/50
shadow_demon
* Flamebreak cooldown increased from 14 to 17
batrider
* Drow base damage reduced by 4
drow_ranger
* Torrent damage reduced from 120/180/240/300 to 75/150/225/300
kunkka
* Echo Stomp channel time increased from 1.2 to 1.3
elder_titan
* Oracle base damage reduced by 6
oracle
* Morphling intelligence gain reduced from 1.5 to 1.1
morphling
* Starstorm Scepter cooldown increased from 8 to 9
mirana
* Time Dilation now only freezes abilities that are on cooldown, rather than also affecting abilities cast afterwards
faceless_void
* Time Dilation slow per frozen ability increased from 8% to 10%
faceless_void
* Tempest Double gold and XP bounty increased from 140 to 160
arc_warden
* Juggernaut base damage reduced by 2
juggernaut
* Counter Helix damage reduced from 90/120/150/180 to 75/110/145/180
axe
* Repel cast point improved from 0.5 to 0.35
omniknight
* Repel duration reduced from 6/8/10/12 to 4/6/8/10
omniknight
* Relocate delay increased from 2.5/2.25/2 to 2.7/2.35/2
io
* Inner Vitality bonus regeneration threshhold reduced from 40% to 35%
* Stifling Dagger cast range reduced from 1200 to 825/950/1075/1200
phantom_assassin
* Smokescreen slow reduced from 25% to 19/21/23/25%
riki
* Track manacost increased from 50 to 65
bounty_hunter
* Mana Leak manacost increased from 75 to 150
keeper_of_the_light

* Illuminate radius increased from 350 to 375
keeper_of_the_light
* Blinding Light knockback distance increased from 400 to 525
keeper_of_the_light
* Sand King movement speed reduced by 5
sand_king
* Timbersaw base strength reduced by 1
timbersaw


ប្រភព wykrhmreddy


Powered by Blogger.