ស្វែងយល់ពីដំណើរការ Basic Attack និង Weapons ពេលប្រយុទ្ធជាមួយសត្រូវ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ស្វែងយល់ពីដំណើរការ Basic Attack និង Weapons ពេលប្រយុទ្ធជាមួយសត្រូវ


បាទនៅថ្ងៃនេះ ខ្ញុំនឹងធ្វើការពន្សល់ទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទ Basic Attack និង Weapons ក្នុង Vainglory សម្រាប់ អ្នកលេងដែលគាត់មិនទាន់យល់ច្បាស់ ឬ ចង់ស្វែងយល់បន្ថែមដើម្បីអោយកាន់តែលម្អិត ថាវាដំណើរការដូចម្តេចហើយវាមានន័យដូចម្តេច។

ជាទៅទៅនិយមន័យរបស់ Basic Attack គឺជា ការខៃ វាយប្រហារលើសត្រូវធម្មតា ដោយគ្មានការប្រើប្រាស់សិល្បិ៍របស់ Hero ឡើយ ហើយ Basic Attack គឺវា ស្មើរនឹង Damage Weapon ដែលមានក្នុង Hero ស្រាប់ រួមបញ្ចូលជាមួយនឹង អាវុធដែលយើងបានពាក់លើខ្លួនបន្ថែមគឺ iTems មកពី Weapon ទិញនោះអី។


នៅក្នុងការ សាកល្បង Damage Basic Attack នោះរាល់ការវាយប្រហារសត្រូវម្តង គឺវានឹងយក Damage Weapon ដែលមានក្នុង Hero ស្រាប់ បូកជាមួយនឹង អាវុធ Weapon កម្លាំងដែលយើងពាក់បន្ថែមពី iTems នោះ ហើយយកទៅចែកនឹង (1 + Armor សត្រូវ ដែលមាន ចែកអោយ 100) ឪទាហរណ៍ សត្រូវមាន Armor 25 នៅ Level 1 ចឹងគឺ 25 ចែកអោយ 100។

ពេលដែលវាចេញលទ្ធផល នោះហើយគឺជា Damage ដែលប៉ះពាល់ដល់សត្រូវ ពេលដែលអ្នក ខៃ Basic Attack ម្តង នេះហើយ ជាមូលហេតុដែលអ្នកឆ្ងល់ថា ហេតុអ្វី កម្លាំង និង អាវុធដែលពាក់ ពេលដែលខៃលើសត្រូវ Damage វាជះតិចជាង នោះគឺវាកាត់បន្ថយដោយសារតែ Armor របស់សត្រូវ សូម្បីតែ Minion ក៏វាមាន Armor ដែរ។

ប្រភព NoobieGMK,  Vainglory

Powered by Blogger.