កំណែ Update Hero និង iTems សម្រាប់ Vainglory 1.22 - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

កំណែ Update Hero និង iTems សម្រាប់ Vainglory 1.22


នេះគឺជាគឺ កំណែ Update ភ្លាពផ្លាស់ប្តូរនៃ Hero និង iTems Vainglory សម្រាប់ Version 1.22 ត្រៀមនឹងដាក់ អោយ Update ឆាប់ៗនេះ គឺនៅថ្ងៃទី 14 ខែកញ្ញា ម៉ោង 10 យប់តែម្តង។ ចឹងដឹងថា Hero ដែលអ្នកលេងមានអ្វីកែប្រែឬអត់ ឬ អត់ទេ?

Alpha 

ផ្លាស់ប្តូរ Direct Damage Weapon ratio ធ្លាក់ពី 120% ទៅ 60%
Stack Damage ពី Weapon ratio ឡើងពី 0% ទៅ 40%
Direct Damage Crystal Ratio ឡើងពី 90% ទៅ 200%
Damage Stack នៃ Crystal Ratio ធ្លាក់ពី 90% ទៅ 40%
ផ្លាស់ប្តូរ Skill Coure Charge ដែល Crystal Ratio ឡើងពី 80% ទៅ 100%
ផ្លាស់ប្តូរ Skill Termination Protocol ដែល យឺតធ្លាក់ពី 70% ទៅ 50% ពេលប្រើប្រាស់

Koshka 

Damage ផ្លាស់ប្តូរពី 75-140-205-270-400 + 120% CR ទៅ 75-130-185-240-350 + 130% CR
Skill Empowered Basic Attack គឺ ខ្លួននាងមិនអាច Lock នៅមួយកន្លែង យូរជាង ការប្រើប្រាស់ Basic ធម្មតានោះទេ។
Skill Twirely Death ធ្លាក់ Crystal Ratio ពី 100% ទៅ 80%
Skill Yummy Catnip Frenzy កំណែកំហុសឆ្គងដែលពីមុន ពេលខ្លះ Reflex Block មិនអាចទប់ Ultimate នេះជាប់


Rona 


ឈាមឡើងពី 799-1789 ទៅ 815-1893
Skill Into The Fray Cooldown ធ្លាក់ពី 16-15-14-13-11 ទៅ 14-13-12-10 និង Bloodrage Genertion ឡើងពី 20 ទៅ 25-25-25-25-35
Skill Red Mist ដែល Bloodrage តម្រូវការធ្លាក់ពី 75 ទៅ 50


Ozo 


Skill Three Ring Circus ឈាមឡើងពីដែលខៃមួយដៃៗ ពី 15-25-35-45-55 ទៅ 15-30-45-60-75Joule 


Perk Arc ឡើងពី 90 ទៅ 220
Armor និង Shield បានមកពី Perk ឡើងពី 40-150 ទៅ 50-175Phinn


Forced Accord ដែល Cooldown ឡើងពី 60-45-30 ទៅ 70-55-40
Cooldown យកមកវិញពេលបាត់ 0-15-30% ទៅ 0-10-20%
ប្រសិនបើ Relex Block ជាប់គឺមិនអាចយក Cooldown មកវិញទេ


Lyra 


Skill Principle Arcanum នឹង Basic Attack ដែលបាញ់ទៅយឺតធ្លាក់ពី 70% ទៅ 35% + 1% សម្រាប់ Bonus Health Ratio និង តម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ Energy ឡើងពី 15-20 ទៅ 15-20
Skill​ Imperial Sigil ដែល Energy តម្លៃ ផ្លាស់ប្តូរពី 65-70-75-80-85 ទៅ 60-70-80-90-100


Adagio 


Skill Gift of Fire នឹង ធ្លាក់ Burst Heal Ratio ពី 45% ទៅ 30%
Healing ក្នុងមួយវិនាទី នៃ Crystal Ratio ធ្លាក់ពី 20% ទៅ 10%Petal 


Munions Damage ធ្លាក់ពី 8-16-24-32-48 +50% CR ទៅ 6-13-20-27-41  + 40% CR
Skill Spontaneous Combustion កាន់តែងាយស្រួលជាងមុនក្នុងការ គ្រប់គ្រង

Skye 


Target Lock Base rage នឹង ឡើងពី 8 ទៅ 8.5 បានឆ្ងាយជាងមុន
Lock Range មកពី Leveling Death ខាងលើ ធ្លាក់ពី 2-4-6 ទៅ 1.5-3.0-4.5
Skill Sunri Strike នឹងឡើង Cooldown ពី 13-11.5-10-8.5-5.5 ទៅ 14-12-10-8-6

Lance 


Impale នឹងបន្ថែម Root Crystal Ratio ឡើងពី 0.001 ទៅ 0.0015 (100 Crystal សម្រាប់បន្ថែម 0.15 វិនាទីនៃ Root)
Gythian Wall វានឹង Stun Crystal Ratio ឡើងពី 0.2% ទៅ 0.3% ប្រសិនបើ 100 Crystal Power បន្ថែម វានឹងអាច Stun បាន 0.3 វិនាទី។

Celeste 


Skill Core Collapse នឹងធ្លាក់ Cooldown ពី 16-15-14-13-10 ទៅ 14-13-12-11-9ការផ្លាស់ប្តូរ iTems 


Stormguard Banner នឹងមាន Damage ឡើងពី 25-75 ទៅ 30-80


Stormcrown Damge ឡើងពី 50-150 ទៅ 60-160
Clockwork Crystal amplification ឡើងពី 25% ទៅ 30%


ប្រភព Vainglory 


Powered by Blogger.