កប់ណាស់ iPhone ជំនាន់ថ្មីមិនមានរន្ធដោតកាសទៀតឡើយ គឺប្រើរួមជាមួយនឹង រន្ធដោតថ្ម - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

កប់ណាស់ iPhone ជំនាន់ថ្មីមិនមានរន្ធដោតកាសទៀតឡើយ គឺប្រើរួមជាមួយនឹង រន្ធដោតថ្ម


Apple បានធ្វើការ ដករន្ធដោត កាសចេញហើយសម្រាប់ iPhone ជំនាន់ថ្មីរបស់ខ្លួនគឺ iPhone 7 និង 7 Plus ដោយវានឹងប្រើរន្ធដោតរួមជាមួយនឹងរន្ធដោតថ្មប៉ុណ្ណោះ សរុបមក iPhone នៅសល់តែរន្ធ មួយប៉ុណ្ណោះគឺ Ligtning។ ទស្សនារូបភាពខ្លះៗខាងក្រោមបន្ថែមប្រភព Apple 

Powered by Blogger.