នេះជាសមាជិកថ្មីនៃក្រុម GankStars ដែលចាកចេញពី Phoenix - Noobie GMK

Header Ads



ឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

នេះជាសមាជិកថ្មីនៃក្រុម GankStars ដែលចាកចេញពី Phoenix



នៅព្រឹកនេះ GankStars បានធ្វើការប្រកាសសមាជិកថ្មីរបស់ខ្លួនចំនួន បួនរូប ក្នុងនោះមានដូចជា Oldskool, Statusbaked, R3cked និង Chicken123 ដែលជាចំណែកថ្មីនៃ GankStars Sirius តែម្តង។ គួរបញ្ចាក់ផងដែរថា Oldskool, Statusbaked និង R3cked ពីមុនគឺជាសមាជិកនៃ ក្រុម Phoenix Reign និង Phoenix Reborn ហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅពួកគេលែងជាសមាជិកនៃ Phoenix ទៀតហើយ។

តោះនិយាយពីមុខងារនៃពួកគេនីមួយៗវិញម្តង ដោយគិតពី Oldskool មុនគឺជា Laner ម្នាក់មានបទពិសោធន៍ច្រើន និង ធ្លាប់បានចូលរួមការប្រកួតល្បីដោយអាយុរបស់គេត្រឹមតែ 15 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ។ ចំពោះ Statusbaked គឺជាអ្នកលេងនៅផ្នែក Jungle ខាងក្រោមពោរពេញដោយបទពិសោធន៍ខ្ពស់ដូចគ្នា អមដោយ R3cked ដើរផ្នែក Roam ជាអ្នក Support អោយ តែម្តង ហើយក៏ ជាអ្នកដែលទទួលបាន Tier VGR Gold នៃដំណែង Roam ក្នុងពិភពលោកដែរ។

ប្រភព Gankstars 
Powered by Blogger.