កម្មវិធីនេះប្រហែលជាអាចជួយ អ្នកដែលចង់រៀនលេង Dota 2 បានច្រើន - សាកល្បងបន្តិចទៅ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

កម្មវិធីនេះប្រហែលជាអាចជួយ អ្នកដែលចង់រៀនលេង Dota 2 បានច្រើន - សាកល្បងបន្តិចទៅCompanion for Dota 2 Full គឺជាកម្មវិធីសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS និង Android ដែលពេញនិយមខ្លាំង វាអាចជួយ បានច្រើនសម្រាប់ Player Dota 2 និង អ្នកដែលមានបំណងចង់រៀនរៀនលេង Dota 2 ជាដើម។ វាអាចរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកបាន ពី Hero នីមួយៗ iTem នីមួយៗ រួមទាំងរបៀបនៃការ លេងទៀតផង។


នៅពេលដែលអ្នកលេង Hero នីមួយៗ អ្នកអាចធ្វើការ តាមដានតាមរយៈ កម្មវិធីនេះលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នក ពីរបៀប Upgrade Skill ពេល ឡើង Level និង របៀបពាក់ iTem ជាដើម។ ជាមួយនឹង ពត៌មានផ្សេងៗដែលមានលើវាស្រាប់។ Powered by Blogger.