នាពេលខាងមុខនេះ Vainglory នឹងបន្ថែមអោយដាក់សមាជិកក្នុង Guild បានដល់ទៅ 100 នាក់ - Noobie GMK

Header Ads



ឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

នាពេលខាងមុខនេះ Vainglory នឹងបន្ថែមអោយដាក់សមាជិកក្នុង Guild បានដល់ទៅ 100 នាក់


តាមរយៈការសើបសួរ ពត៌មានខ្លះៗ ពីក្រុមការងារ Super Evil ខ្ញុំទទួលបានដំណឹងខ្លះៗពីការ Update នាពេលខាងមុខ ប៉ុន្តែមិនមែន Version បន្ទាប់នេះទេ វាអាចនឹងចំណាយពេលយូរបន្តិចទៀត ព្រោះ ក្រុមការងារ ត្រូវការពេលចំណាយក្នុងការតាមដាន ចំនួននៃការកើនឡើងរបស់ Player និង Guild ធំៗជាមុនសិន ប្រសិនបើមានការស្នើរសុំច្រើន ជាមួយនឹង ចំនួន Player កាន់តែច្រើនឡើង Guild ទាំងអស់ អាចនឹងបន្ថែមសមាជិកបានដល់ទៅ 100 នាក់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ជាមួយនឹងការពិភាក្សាបន្ថែម បានជោគជ័យថែមទៀត ហើយពួកគាត់ក៏មិនទាន់ហ៊ានអាកាត់ថា វានឹង Update ពេលណាដែរ វាអាចនឹងលើសពីនឹងទៅទៀត ជាមួយនឹង មុខងារថ្មីៗផ្សេងៗទៀត ។


សព្វថ្ងៃនេះ Guild របស់ ក្រុមការងារ Super Evil អាចដាក់បានដល់ទៅ 100 នាក់ស្រាប់ទៅហើយ ដូច្នេះហើយយើងជឿជាក់ថា វាប្រាកដជាអាចទៅរួច ហើយខ្ញុំក៏សង្ឈឹមថា ការដាក់សមាជិកក្នុង Guild អាចផ្ទុកសមាជិកបានច្រើនជាងមុនដែរ ដើម្បីអោយ Guild ធំៗទាំងអស់ កាន់តែងាយស្រួលក្នុងការ គ្រប់គ្រងសមាជិករបស់ខ្លួនដោយមិនចាំបាច់ បែងចែកអោយមាន Guild ច្រើនទៀតឡើយ។ តើអ្នកទាំងអស់គ្នា យល់យ៉ាងណាដែរ?
Powered by Blogger.