ទាំងនេះគឺជា Skin ដែលនឹងមកដល់នៅ Version 1.21 - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ទាំងនេះគឺជា Skin ដែលនឹងមកដល់នៅ Version 1.21


នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយករូបភាព Skin ផ្សេងៗមកបង្ហាញ ដែលសុទ្ធតែជារូបភាព Skin ត្រៀមបញ្ចេញនៅ Version 1.21 ទាំងអស់តែម្តង ក្នុងនោះមានដូចជា៖

SUMMER PARTY KESTREL

summerkestrel

BROKEN DOLL ALPHA TIER II

Horror-alphaT2

NORTH WIND REIM TIER III

Reim_T3_splash

SUMMER PARTY PHINN

Phinn(A)_Splash
Powered by Blogger.