គ្រាន់តែលេង Pokemon Go មានឪកាសឈ្នះ SAMSUNG Galaxy S7 ពី Metfone - Noobie GMK

Header Ads



ឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

គ្រាន់តែលេង Pokemon Go មានឪកាសឈ្នះ SAMSUNG Galaxy S7 ពី Metfone


សម្រាប់អ្នកពូកែលេង និងចាប់បានសត្វច្រើនជាងគេចាប់ពី (250សត្វឡើងទៅ) និងត្រូវបានប្រមូលយកមកជ្រើសរើសដោយចៃដន្យ។ សម្រាប់អ្នកលេង Pokemon GO និងចាប់សត្វបានច្រើនជាងគេ នឹងទទួលបានរង្វាន់ដែលបែងចែកដូចខាងក្រោម៖

- ឈ្នះរង្វាន់ធំទី1៖ ទូរស័ព្ទ SAMSUNG Galaxy S7 1រង្វាន់ + អាវយឺត Pokemon GO 1 សម្រាប់អ្នកចាប់សត្វបានច្រើនជាងគេ (រើសដោយចៃដន្យ)

- ឈ្នះរង្វាន់ទី2៖ ទិន្និន័យអ៊ីនធឺណិត 5GB + កាតកោស20ដុល្លារ 1រង្វាន់ + អាវយឺត Pokemon GO 1 សម្រាប់អ្នកចាប់សត្វបានច្រើនបន្ទាប់ (រើសដោយចៃដន្យ) 


- ឈ្នះរង្វាន់ទី3៖ ទិន្និន័យអ៊ីនធឺណិត 3GB + កាតកោស10ដុល្លារ 1រង្វាន់ + អាវយឺត Pokemon GO 1 សម្រាប់អ្នកចាប់សត្វបានតិចជាងគេ (រើសដោយចៃដន្យ)

សម្រាប់ការចូលរួមលេង សូមចូលទៅកាន់ Post ខាងក្រោមនេះ ពី ទំព័រ Metfone ផ្លូវការ 



Powered by Blogger.