តម្លៃ និង ទំហំ របស់ពពួក Laptop Gaming ដែលពេញនិយមឆ្នាំ 2016 - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

តម្លៃ និង ទំហំ របស់ពពួក Laptop Gaming ដែលពេញនិយមឆ្នាំ 2016


ប្រហែលជាមានមិត្តអ្នកអាន ជាច្រើនកំពុងតែចង់ស្វែងរក នូវពពួក Laptop Gaming ដែលកំពុងតែពេញនិយម និង ចេញថ្មីនៅលើ ទីផ្សារ នៅថ្ងៃនេះ​ខ្ញុំនឹងលើកយកមកបង្ហាញ នូវ Laptop Gaming មួយចំនួនដែលពេញនិយម ខ្លាំងជាមួយនឹង តម្លៃលើទីផ្សារអន្តរជាតិ ប្រៀបនឹងទំហំសមត្ថភាពវាផងដែរ តោះតាមដានទាំងអស់គ្នា

Alienware 15
 • Type Gaming
 • Platform Windows 8
 • Processor Name Intel Core i5-4210H
 • Processor Speed 2.9 GHz
 • RAM 16 GB
 • Graphics Card Nvidia GeForce GTX 970M
 • Storage Capacity (as Tested) 1.128 TB
 • Screen Size 15.6 inches
 • Resolution 1920 x 1080
 • Weight 7.1 lb
 • Battery Rundown 5:29 hrs:min
តម្លៃរបស់វា ប្រហាក់ប្រហែលនឹង $1199.99 ចុចទីនេះ ប្រសិនបើអ្នកចង់ទិញ

Asus ROG G751JY-DH72X • Type Gaming
 • Platform Windows 8
 • Processor Name Intel Core i7-4860HQ
 • Processor Speed 2.4 GHz
 • RAM  32​ GB
 • Graphics Card Nvidia GeForce GTX 980M
 • Storage Capacity (as Tested) 1512 GB
 • Screen Size 17.3 inches
 • Resolution  1920 x 1080
 • Weight 9.06 lb
 • Battery Rundown 3:04
តម្លៃរបស់វា ប្រហាក់ប្រហែលនឹង $1479.00 ចុចទីនេះ ប្រសិនបើអ្នកចង់ទិញ

Dell Inspiron 15 7000 Series (7559)

 • Type Gaming, General Purpose
 • Platform Windows 8
 • Processor Name Intel Core i5-6300HQ
 • Processor Speed 2.3 GHz
 • RAM 8 GB
 • Graphics Card Nvidia GeForce GTX 960M
 • Storage Capacity (as Tested) 1 TB
 • Screen Size 15.6 inches
 • Resolution 1920 x 1080
 • Weight 5.88 lb
 • Battery Rundown 7:28
តម្លៃរបស់វា ប្រហាក់ប្រហែលនឹង $799 ចុចទីនេះ ប្រសិនបើអ្នកចង់ទិញ

MSI GT72 Dominator Pro G-1438


 • Type Gaming, General Purpose
 • Platform Windows 8
 • Processor Name Intel Core i7-5700HQ
 • Processor Speed 2.7 GHz
 • RAM 16 GB
 • Graphics Card Nvidia GeForce GTX 980M
 • Storage Capacity (as Tested) 1128 GB
 • Screen Size 17.3 inches
 • Resolution 1920 x 1080
 • Weight 8.5 lb
 • Battery Rundown 3:25
តម្លៃរបស់វា ប្រហាក់ប្រហែលនឹង $2,099.00 ចុចទីនេះ ប្រសិនបើអ្នកចង់ទិញ

Origin EON15-X

 • Type Gaming
 • Platform Windows 10
 • Processor Name Intel Core i7-4790K
 • Processor Speed 4.0 GHz
 • RAM 16 GB
 • Graphics Card Nvidia GeForce GTX 980M
 • Storage Capacity (as Tested) 1.240 TB
 • Screen Size 15.6 inches
 • Resolution 1920 x 1080
 • Weight 7.5 lb
 • Battery Rundown 2:24

តម្លៃរបស់វា ប្រហាក់ប្រហែលនឹង $1,655.00 ចុចទីនេះ ប្រសិនបើអ្នកចង់ទិញ

Origin EON17-X


 • Type Gaming
 • Platform Windows 10
 • Processor Name Intel Core i7-6700K
 • Processor Speed 4.5GHz
 • RAM 8GB
 • Graphics Card Nvidia GeForce GTX 980M
 • Storage Capacity (as Tested) 256 GB SSD
 • Screen Size 17.3 inches
 • Resolution 1920 x 1080
 • Weight 8.6 lbs
 • Battery Rundown 2:49

តម្លៃរបស់វា ប្រហាក់ប្រហែលនឹង $1,716.00 ចុចទីនេះ ប្រសិនបើអ្នកចង់ទិញ

Razer Blade (2016)


 • Type Gaming, Gaming Ultraportable
 • Platform Windows 10
 • Processor Name Intel Core i7-6700HQ
 • Processor Speed 2.6 MHz
 • RAM 16 GB
 • Graphics Card Nvidia GeForce GTX 970M
 • Storage Capacity (as Tested) 256 GB SSD
 • Screen Size 14 inches
 • Resolution 3200 x 1800
 • Weight 4.26 lb
 • Battery Rundown 5:04
តម្លៃរបស់វា ប្រហាក់ប្រហែលនឹង $1999.99 ចុចទីនេះ ប្រសិនបើអ្នកចង់ទិញ

Acer Predator 15 (G9-591-74KN)


 • Type Gaming
 • Platform Windows 10
 • Processor Name Intel Core i7-6700HQ
 • Processor Speed 2.6 MHz
 • RAM 32 GB
 • Graphics Card Nvidia GeForce GTX 980M
 • Storage Capacity (as Tested) 512 GB SSD
 • Screen Size 15.6 inches
 • Resolution 1920 x 1080
 • Weight 8.04 lb
 • Battery Rundown 6:38 hrs:min

តម្លៃរបស់វា ប្រហាក់ប្រហែលនឹង $1499.99 ចុចទីនេះ ប្រសិនបើអ្នកចង់ទិញ

Lenovo IdeaPad Y700-17 (80Q0001NUS)


 • Type Gaming
 • Platform Windows 10
 • Processor Name Intel Core i7-6700HQ
 • Processor Speed 2.6 MHz
 • RAM 16 GB
 • Graphics Card Nvidia GeForce GTX 960M
 • Storage Capacity (as Tested) 1.28 TB
 • Screen Size 17.3 inches
 • Resolution 1920 x 1080
 • Weight 7.9 lbs
 • Battery Rundown 7:05 hrs:min

តម្លៃរបស់វា ប្រហាក់ប្រហែលនឹង $1164.99 ចុចទីនេះ ប្រសិនបើអ្នកចង់ទិញ

Asus ROG G752VT-DH72


 • Type Gaming
 • Platform Windows 10
 • Processor Name Intel Core i7-6700HQ
 • Processor Speed 2.6 MHz
 • RAM 16 GB
 • Graphics Card Nvidia GeForce GTX 970M
 • Storage Capacity (as Tested) 1.25 TB
 • Screen Size 17.3 inches
 • Resolution 1920 x 1080
 • Weight 8.8 lbs
 • Battery Rundown 7:51

តម្លៃរបស់វា ប្រហាក់ប្រហែលនឹង $1649.00 ចុចទីនេះ ប្រសិនបើអ្នកចង់ទិញ

ប្រភព PC Mag


Powered by Blogger.