ទាំងនេះជាចំណាត់ថ្នាក់ Hero Vainglory នីមួយៗសម្រាប់ Version 1.21 នេះ - តើ Hero ដែលអ្នកលេងស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទីប៉ុន្មានដែរ? - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ទាំងនេះជាចំណាត់ថ្នាក់ Hero Vainglory នីមួយៗសម្រាប់ Version 1.21 នេះ - តើ Hero ដែលអ្នកលេងស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទីប៉ុន្មានដែរ?


របាយការណ៍ពីក្រុមការងារ Broken Myth ចេញមកហើយ ដើម្បីបង្ហាញអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងពី ចំណាត់ថ្នាក់ Hero នីមួយៗក្នុង Vainglory សម្រាប់ Version 1.21 នេះ​។ ក្នុងនោះ សម្រាប់ Hero ដែលមានចំណាត់ថ្នាក់នៅលើ គេគឺល្អជាងគេ ហើយមានគេលេងច្រើនជាងគេ។ តោះតាមដានដូចតទៅតួនាទី LANE
 1. SAMUEL 
 2. ADAGIO
 3. VOX
 4. KESTREL
 5. SAW
 6. SKYE
 7. CELESTE
 8. SKAARF
 9. RINGO 

តួនាទី ROAM 
 1. LYRA
 2. PHINN
 3. CATHERINE
 4. LANCE
 5. ARDAN
 6. FORTRESS

តួនាទី JUNGLE
 1. KOSHKA
 2. TAKA
 3. SKYE
 4. KESTREL
 5. ALPHA
 6. REIM
 7. LANCE
 8. GALIVE
 9. KRUL
 10. OZO
 11. BLACKFEATHER
 12. RONA
 13. JOULE
 14. PETAL 
ទាំងនេះគឺជាចំណាត់ថ្នាក់របាយការណ៍នៃ Hero សម្រាប់ Version 1.21 នេះដែលមានប្រភពចេញមកពីការស្រង់ពី ក្រុមការងារ Broken Myth សហការជាមួយនឹង ក្រុមការងារ Vainglory។ តើ Hero ដែលអ្នកលេងស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទីប៉ុន្មានដែរ? 

ប្រភព: Broken Myth
Powered by Blogger.