វីដេអូថ្មីពី GankStars Academy ពន្យល់ពីពាក្យ និង ភាសាផ្សេងៗក្នុង Vainglory - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

វីដេអូថ្មីពី GankStars Academy ពន្យល់ពីពាក្យ និង ភាសាផ្សេងៗក្នុង Vainglory


វីដេអូខាងលើនេះគឺផលិតឡើងដោយក្រុមការងារ GanKStars Academy ដែលបង្ហាញពី ពាក្យ និង ភាសាផ្សេងៗ ដែលប្រើប្រាស់ លើ Hero ក៏ដូចជាលេង Combo ក្នុង Vainglory។ អ្នកអាចស្វែងយល់បានកាន់តែច្រើនជាងមុនជាមួយនឹង វីដេអូមួយនេះផងដែរ។ តោះទស្សនាវីដេអូខាងលើ ជាមួយខ្ញុំដូចតទៅ!!! 
Powered by Blogger.