នៅ Version 1.20 ក្រោយ Saw ក៏មានការផ្លាស់ប្តូរដែរ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

នៅ Version 1.20 ក្រោយ Saw ក៏មានការផ្លាស់ប្តូរដែរ


នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានមកពីការតេស្តសាកល្បង Beta នឹងការពិភាក្សាជាមួយនឹង Streamer ផ្សេងៗ ហើយដកស្រង់ចេញពី Vainglory Beta 1.20 ដែលបានដាក់អោយ Streamer . Developer ធ្វើការតេស្តសាកល្បង លទ្ធផលឃើញថា Saw ក៏មានការផ្លាស់ប្តូរដែរ បន្ទាប់ពី Petal , Koshka , Catherine ៖

  • Armor / Shield និងផ្លាស់ប្តូរពី 8-76 ទៅ 16-60
  • ពីមុនវាអាចបាញ់បានចម្ងាយ 6.5 តែ Version ក្រោយវាអាចបាញ់ត្រឹមតែ 6.2 ទេ 
  • ពេលដែលបាញ់លឿនវាលែងបន្ថែមអោយ Armor និង Shield ហើយ 
- Mad Cannon (Last Skill) 
Mad Cannon [Ultimate]
  • ឥឡូវនេះអាចបាញ់បាន 10 មែត្រសម្រាប់ Skill នេះ 
  • គ្មាន Stacks ដូចពីមុនឡើយ 
  • Damage ផ្លាស់ប្តូរពី 15% នៃឈាមដែលបាត់បង់ +140% CP Flat Damage +1x Basic Attack ធម្មតា ទៅ 25/30/35% + 8% CP នៃឈាមដែលបាត់បង់  + 120/200/280 + 100% CP Flat Damage 
  • ឥឡូវនេះ 25 វិនាទីដើម្បី Cooldown ហើយបាញ់បានបួនគ្រាប់ បាញ់មួយគ្រាប់វានឹងកាត់ Spin Up របស់អ្នកចំនួន 3 ឧទាហរណ៍ពេញ 12 ធ្លាក់មកនៅ 9 ក្រោយពេលបាញ់ម្តង។ 
បញ្ចាក់៖ នេះជាភាពផ្លាស់ប្តូរក្នុង Version Beta 1.20 ដែល Vainglory Streamer , Developer ធ្វើការតេស្តសាកល្បងប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើវាមិនមានបញ្ហាអ្វីវាអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ Update ជាផ្លូវការ។ 
Powered by Blogger.