កំណែ Update Vox ហើយនឹង Skarff សម្រាប់ Vainglory 1.20 - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

កំណែ Update Vox ហើយនឹង Skarff សម្រាប់ Vainglory 1.20


Vox 
VG Vox
- Sonic Zoom
Sonic Zoom

  • Energy នៃការប្រើប្រាស់ 40 ទៅ 50 
  • Weapon Scaling ធ្លាក់ពី 50-50-50-50-60% ទៅ 40-40-40-40-50% 
- Resonance 
  • Bounce damage ធ្លាក់ពី (25 base) + 50-75-100-125-175 + 80% CP ទៅ (20 Base) + 40-60-80-100-140 + 100% CP 
Skaarf
VG Skaarf
បន្ថែម Attack Speed ពី 100% ទៅ 100-122% 
-Fan The Flames 
Fan the Flames
  • រយៈពេល Burn ឡើងពី 4 ទៅ 5 វិនាទី 
  • Damage ផ្លាស់ប្តូរពី 3%+2% CP ទៅ 3% + 3% CP 
-Goop
Goop
  • Damage Over time ឡើងពី 40-60-80-100-120 ទៅ 50-75-100-125-150


Powered by Blogger.