កំណែ Update របស់ iTems សម្រាប់ Vainglory 1.20 - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

កំណែ Update របស់ iTems សម្រាប់ Vainglory 1.20ក្រៅពីកំណែ Update លើ Hero ក្នុង Vainglory 1.20 Beta ដែលដាក់អោយ Developer និង Streamer ផ្សេងៗធ្វើការតេស្តសាកល្បងក្នុងនោះក៏មាន កំណែ Update សម្រាប់ iTems ដែមានដូចជា៖

-Piercing Spear 
VG Piercing Spear
 • Armor Pierce ឡើងពី 8% ទៅ 10%
 • តម្លៃវិញ ពី 900 ទៅ 950 
-Bonesaw 
VG Bonesaw
 • Weapon Power ធ្លាក់ពី 30 ទៅ 20 (ដើម្បីអោយត្រូវនឹង Piercing Spear)
 • Armor Pierce ឡើងពី 0% ទៅ 10% (ដើម្បីអោយត្រូវនឹង Piercing Spear)
 • Armor Shred ធ្លាក់ពី 7 Stacks នៃ 7% ទៅ 6 Stacks នៃ 5% 
 • រយៈពេល នៃ Armor Shred ធ្លាក់ពី 6 វិនាទី ទៅ 3 វិនាទៅ ធ្លាក់ Stack រយៈពេលកន្លះវិនាទី 
 • ល្បឿន Attack ធ្លាក់ពី 50% ទៅ 40%
 • តម្លៃ Recipe ធ្លាក់ពី 1100 ទៅ 1050
-Breaking Point 
VG Breaking Point
 • តម្លៃសរុប ឡើងពី 2500 ទៅ 2600 
 • Weapon Power ឡើងពី 50 ទៅ 55 (អោយត្រូវនឹង Heavy Steel)-Stormgaurd banner 
VG Stormguard Banner
 • Passive : ការវាយប្រហារបែបធម្មតា 25-75 Bonus damage ក្នុងរយៈពេលមួយវិនាទីដោយគ្មាន Hero និង 20% ត្រូវបានកាត់ទៅ Hero 
 • តម្លៃ recipe ធ្លាក់ពី 800 ទៅ 550 ( តម្លៃពេញធ្លាក់ពី 1100 ទៅ 850)
 • បន្ថែមឈាម 200 

-Stormcrown 
VG Stormcrown

 • Passive: ការវាយប្រហារបែបធម្្មតាពី 50 - 150 bonus damage បន្ថែមក្នុងរយៈពេលមួយវិនាទី ដោយគ្មាន Hero និង 20% ត្រូវបានកាត់ទៅ Hero 
 • Cooldown ឡើងពី 30% ទៅ 40% 
 • បន្ថែម 4 Energy បញ្ចូល ក្នុងមួយវិនាទី 
 • បន្ថែម ឈាម 200 -Flare Gun 
VG Flare Gun

 • Cooldown ឡើងពី 18 ទៅ 20 វិនាទី 
 • ឥឡូវនេះមានពីរ 
-Contraption 
VG Contraption
 • ពេលវេលានៃការប្រើប្រាស់ ឡើងពី 18 ទៅ 20 វិនាទី 
 • ល្បឿននៃ Cooldown ពី 35 ទៅ 50% 
-ClockWork 
VG Clockwork
 •  Amplify Crystal Power 25%
 • ល្បឿននៃ Cooldown ធ្លាក់ពី 50% ទៅ 40% 
 • តម្លៃវិញឡើងពី 1850 ទៅ 2500-Protector Contract 
VG Protector Contract
 • វានឹងបន្ថែមឈាម Barrier អោយ Hero ក្រុមយើងនៅជិតទាំងអស់ 
 • បន្ថែមល្បឿនពី 15 ទៅ 20 
-Dragonblood Contract 
VG Dragonblood Contract
 • Damage ឡើងពី 75 ទៅ 100
 • យឺតឡើងពី 30% ទៅ 40% 
-Ironguard Contract 
VG Ironguard Contract
 • ឥឡូវនេះវានឹងដំណើរការជាមួយនឹង Minion ដែលធំជាងគេនៅលើ Lane ពេលដែលសម្លាប់ 
 • ថែមទាំង បន្ថែម 10 Energy 
គួរបញ្ចាក់ផងដែរនេះជា អ្វីដែលបានផ្លាស់ប្តូរក្នុង Vainglory 1.20 Beta ដែលដាក់អោយតេស្តសាកល្បងប្រសិនបើវាមិនមានបញ្ហាអ្វីវាអាចនឹងត្រូវបាន ដាក់អោយដំណើរការក្នុង Vainglory 1.20 ដែលត្រៀម Update នាពេលខាងមុខនេះ។ 


Powered by Blogger.