កំណែ Update របស់ Adagio និង Alpha ក្នុង Vainglory 1.20 - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

កំណែ Update របស់ Adagio និង Alpha ក្នុង Vainglory 1.20


Adagio 
VG Adagio
-Gift of Fire
Gift of Fire

  • ឈាមឡើងក្នុងមួយវិនាទីផ្លាស់ប្តូរពី 15-20-25-30-35 + 25% CP ទៅ 10-20-30-40-50 + 15% CP 
  • Burst ឈាម ផ្លាស់ប្តូរពី 60-80-100-120-160 + 65% CP ទៅ 60-90-120-150-210 +45% CP 
  • Burst ឈាមឥឡូវនេះវានឹងបន្ថែម Bonus ឈាម Ratio អោយ 15% ថែមទៀត
- Agent of Wrath
Agent of Wrath
  • ការវាយប្រហារផ្លាស់ប្តូរពី 4-4-4-4-6 ទៅ 5-5-5-5-7 
Alpha
VG Alpha
- Terminal Protocol 
TERMINATION PROTOCOL
  • ឥឡូវនេះនៅពេលដែលប្រើប្រាស់ Last Skill អ្នកនឹងកាត់បន្ថយល្បឿនយឺតសល់ត្រឹម 40% ប៉ុណ្ណោះ ដែលពីមុនសល់ 70% 

Powered by Blogger.