ដំណើរការនៃ Tier នៅពេលដែលអ្នកលេង Rank Match - អ្នកលេង Rank គួរតែស្វែងយល់ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ដំណើរការនៃ Tier នៅពេលដែលអ្នកលេង Rank Match - អ្នកលេង Rank គួរតែស្វែងយល់


នៅពេលដែលអ្នកចូល Season នីមួយៗ Tier របស់លោកអ្នកនឹងត្រូវធ្វើការកត់ទុកនៅ Season ចាស់ ហើយ Reset មក Unranked សម្រាប់ Season ថ្មី រាល់ពេល ចូល Season ថ្មីអ្នកមានរយៈពេល ពីរ ឬ បីថ្ងៃក្នុងការ Complete Tier របស់លោកអ្នកបានលឿន បើទោះបីជាលេងចាញ់ ក៏មិនធ្លាក់ច្រើនដែរ មូលហេតុនេះនាំអោយ អ្នកមានទឹកដៃល្អៗបាន Teir ខ្ពស់លឿន។ បន្ទាប់ពីរយៈពេល ពីរ ឬ បីថ្ងៃ Tier វានឹងរត់មកដំណើរការធម្មតាវិញ នៅពេលដែលអ្នកធ្វើការ លេង Rank អ្នកដែលមាន Tier ខ្ពស់ជាងគេ ជាមេ Party នោះពេលដែល Search ទៅប៉ះអ្នកដែលមាន Tier ខ្ពស់ដែរ ត្រូវចាំថាពេលដែលលោកអ្នកប៉ះអ្នកមាន Tier ខ្ពស់ជាង ហើយលេងឈ្នះ អ្នកនឹងទទួលបាន ELO នៃដំណើការ Tier ច្រើន តែពេល ដែលអ្នកលេងចាញ់ អ្នកធ្លាក់ ELO តែបន្តិចប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើលោកអ្នក Search ចំក្រុមដែលមាន Tier ទាបៗ ជាង ហើយពេលលេងឈ្នះ ELO នៃ Tier ឡើងតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើចាញ់វិញគឺធ្លាក់ច្រើនមែនទែន។ ទាំងនេះហើយជាដំណើរការនៃការលេង Rank។  ដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកចង់លេង Rank លឿនគួរតែ Party ហើយអោយអ្នកមាន Tier ខ្ពស់ជាងគេធ្វើជាម្ចាស់ Party ទើបមិនធ្លាក់ Rank ច្រើនពេលដែលចាញ់ ហើយពេលដែលឈ្នះទទួលបាន ELO នៃ Tier កាន់តែច្រើន។ 

បញ្ជាក់៖ ELO គឺជា របានៃ បទពិសោធន៍ដែលដំណើរការពីក្រោមរូប Tier របស់លោកអ្នកវាអាចរត់ពី Bronze , Silver , Gold ។
Powered by Blogger.