អ្នកមានពេលតែប្រាំថ្ងៃប៉ុណ្ណោហដើម្បីទិញ Skin Tier III ដោយមិនចាំបាច់ Tier II និង Tier I ឯនេះជាតារាងតម្លៃ Skin - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

អ្នកមានពេលតែប្រាំថ្ងៃប៉ុណ្ណោហដើម្បីទិញ Skin Tier III ដោយមិនចាំបាច់ Tier II និង Tier I ឯនេះជាតារាងតម្លៃ Skin


Vainglory ចាប់ផ្តើមធ្វើការដាក់លក់ Skin ដោយប្រើ ICE ដើម្បីទិញដោយមិនចាំបាច់មាន កាតហើយ ក្នុងនោះផងដែរអ្នកអាចទិញ Skin Tier III បានដោយមិនចាំបាច់តម្រូវការ Tier II និង Tier I ទៀតផង។ ព្រឹត្តិការណ៍មានរយៈពេលប្រាំថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ គិតចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ។ ខាងក្រោមនេះជាតម្លៃ ICE Skin Hero នីមួយៗ ៖

- Krul Limited edition 5999 ICE
- Kestrel Tier I 900 ICE
- Reim Tier I 900 ICE
- Rona Tier II 1499 ICE
- Taka Tier II 1499 ICE
- Petal Tier II 999 ICE
- Adagio Tier I 780 ICE , Tier II 999 ICE, Tier III 2599 ICE
- Adan Tier I 900 ICE, Tier II 1499 ICE, Tier III 3599 ICE
- Catherine Tier I 900 ICE, Tier II 1499 ICE, Tier III 3599 ICE
- Celeste Tier I 900 ICE, Tier II 1499 ICE, Tier III 3599 ICE
- Fortress Tier I 780 ICE , Tier II 999 ICE, Tier III 2599 ICE
- Glaive Tier I 780 ICE , Tier II 999 ICE, Tier III 2599 ICE
- Joule Tier I 780 ICE , Tier II 999 ICE, Tier III 2599 ICE
- Koshka Tier I 780 ICE , Tier II 999 ICE, Tier III 2599 ICE
- Krul Tier I 780 ICE , Tier II 999 ICE, Tier III 2599 ICE
- Phinn Tier I 780 ICE , Tier II 999 ICE, Tier III 2599 ICE
- Ringo Tier I 900 ICE, Tier II 1499 ICE, Tier III 3599 ICE
- Saw Tier I 780 ICE , Tier II 999 ICE, Tier III 2599 ICE
- Skaarf Tier I 900 ICE, Tier II 1499 ICE, Tier III 3599 ICE
- Skye Tier I 780 ICE , Tier II 999 ICE, Tier III 2599 ICE
- Vox Tier I 900 ICE, Tier II 1499 ICE, Tier III 3599 ICE

ចំណាំ៖ អ្នកមានពេលតែប្រាំថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដើម្បីទិញ Skin ទាំងនេះដោយប្រើ ICE។

Powered by Blogger.