នេះគឺជាមុខមាត់ Skin ថ្មីៗសម្រាប់ Hero Vainglory ដែលត្រៀមបញ្ចេញ 1.20 អាទិត្យក្រោយ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

នេះគឺជាមុខមាត់ Skin ថ្មីៗសម្រាប់ Hero Vainglory ដែលត្រៀមបញ្ចេញ 1.20 អាទិត្យក្រោយ

Summer_saw

ចេញមុខមាត់មកហើយ Skin ថ្មីៗសម្រាប់ Hero ក្នុង Vainglory ដែលត្រៀមបញ្ចេញក្នុង Version 1.20 ខាងមុខនេះ ក្នុងនោះមានដូចជា៖ Saw Limited edition, Alpha Tier I , Rona Tier II និង Reim Tier II។


  • Saw (Summer Party Saw) នឹងបង្ហាញខ្លួនខែកក្កដាថ្ងៃទី 28 

Summer_saw

  • Alpha Tier I (BROKEN DOLL) នឹងបង្ហាញខ្លួនខែ កក្កដាថ្ងៃទី 30 

alpha_horror copy

  • FURY RONA TIER III​ នឹងបង្ហាញខ្លួន ខែ សីហា ថ្ងៃទី 6 

Fury_tier3_splash

  • NORTH WIND REIM TIER II នឹងបង្ហាញខ្លួនខែសីហា ថ្ងៃទី 13 

Reim_T2_Splash

គួរបញ្ចាក់ផងដែរថា ពេលវេលានៃការបង្ហាញខ្លួន អាចលេងបាន ដែលខ្ញុំដាក់់នៅខាងលើគឺយកតាមម៉ោងក្នុងអាស៊ីយើង សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងតែម្តង។ 
Powered by Blogger.