ភាពផ្លាស់ប្តូររបស់ Koshka ក្នុង Vainglory Version 1.20 Beta - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ភាពផ្លាស់ប្តូររបស់ Koshka ក្នុង Vainglory Version 1.20 Beta


ក្រៅពី Lyra , Petal , Catherine ខ្ញុំសង្កេតឃើញមាន Koshka មួយទៀតដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរ ខាងក្រោមនេះជាភាព ផ្លាស់ប្តូររបស់ Hero នេះ៖
- Heroic Perk (Skill ជាប់ខ្លួនពីកំណើត)
 • នៅពេលដែល Koshka ប្រើប្រាស់ Skill ដើម្បីវាយប្រហារ នាងនឹងទទួលបាន ល្បឿននៃការរត់បន្ថែមចំនួន 2 ក្នុងរយៈពេល 5 វិនាទី (អត់មាន Stack ដូចពីមុនទេ) ចាប់ពីពេលនេះទៅ Koshka មិនទទួលបាន បន្ថែម Cooldown កាត់បន្ថយ សម្រាប់ Basic Attacking ទៀតទេ ដោយសារតែ Skill របស់នាង មាន Cooldowns ទាបស្រាប់ទៅហើយ ។ 
- Pouncy Fun (First Skill)
Pouncy Fun
 • វានឹងបន្ថែមថាមពលអោយ សម្រាប់ការវាយប្រហារពីរ basic attack ធម្មតា បន្ទាប់ 10% + 7.5% CP រយៈពេល 5 វិនាទី​ នៃ Target សត្រូវ ដែលបាត់បង់ឈាម បញ្ចូលតាមរយៈ Bonus crystal damage បន្ថែមផងនោះ
 • Cooldown នឹងធ្លាក់ពី 14-13-12-11-10 ទៅ 9.0-8.5-8.0-7.5-7.0
 • Damage នឹងផ្លាស់ប្តូរពី 80-130-180-230-400 ទៅ 75-125-175-225-325
 • វានឹងបន្ថែម Power អោយ 20% Damage សម្រាប់ការវាយប្រហារ Kraken និង 35% Damage បន្ថែម ទៅកាន់វត្ថុផ្សេងៗ។ 
- Twirly Death (Second Skill)
Twirly Death

  • វានឹងបន្ថែមថាមពលអោយ សម្រាប់ការវាយប្រហារពីរ basic attack ធម្មតា បន្ទាប់ 10% + 7.5% CP រយៈពេល 5 វិនាទី​ នៃ Target សត្រូវ ដែលបាត់បង់ឈាម បញ្ចូលតាមរយៈ Bonus crystal damage បន្ថែមផងនោះ
  • Cooldown នឹងធ្លាក់ពី 16-15-14-13-12 ទៅ 7.0-6.5-6.0-5.5-5.0
  • Damage នឹងផ្លាស់ប្តូរពី  90-125-160-195-270 ទៅ 75-125-175-225-325
  • តម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ Energy ធ្លាក់ពី 40-50-60-70-80 ទៅ 40-45-50-55-65
  • វានឹងបន្ថែម Power អោយ 20% Damage សម្រាប់ការវាយប្រហារ Kraken និង 35% Damage បន្ថែម ទៅកាន់វត្ថុផ្សេងៗ។ 
  YUMMY CATNIP FRENZY  (Last Skill) 
  Yummy Catnip Frenzy [Ultimate]
  • Cooldown ធ្លាក់ពី 140-110-80 ទៅ 90-65-40
  • Damage ធ្លាក់ពី 350-575-800 + 120% CP ទៅ 300-550-800 + 100% CP 
  បញ្ចាក់៖ នេះជាភាពផ្លាស់ប្តូរក្នុង Version Beta 1.20 ដែល Vainglory Streamer , Developer ធ្វើការតេស្តសាកល្បងប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនបើវាមិនមានបញ្ហាអ្វីវាអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ Update ជាផ្លូវការ។ 

  Powered by Blogger.