ចំណាត់ថ្នាក់របស់ Hero Vainglory សម្រាប់ Version 1.19 - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ចំណាត់ថ្នាក់របស់ Hero Vainglory សម្រាប់ Version 1.19


នេះជាចំណាត់ថ្នាក់របស់ Hero ក្នុង Version 1.19 ចុងក្រោយដែលបង្ហាញដោយក្រុមការងារ Brokenmyth សម្រាប់ Lane, Roam និង Jungle។ គួរបញ្ចាក់ផងដែរថា Hero ដែលមានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ជាងគេគឺជា Hero ដែលល្អជាងគេក្នុងមុខងារនីមួយៗ ក្នុងនោះមានដូចជា៖
*Lane

 1.  Lyra
 2. Vox
 3. Saw
 4. Kestrel
 5.  Ringo
 6. Adagio
 7. Celeste
 8. Skaarf 
 9. Krul 
 10. Blackfeather

*Roam 

 1. Lyra
 2. Phinn
 3. Lance
 4. Ardan
 5. Catherine
 6. Fortress
 7. Adagio 
*Jungle
 1. Taka
 2. Skye
 3. Petal
 4. Krul
 5. Kestrel 
 6. Alpha
 7. Glaive
 8. Reim
 9. Rona
 10. Ozo
 11. Blackfeather
 12. Joule
 13. Koshka
Source : brokenmyth
Powered by Blogger.