នេះជាកំណែទំម្រង់ Hero សម្រាប់ Vainglory 1.20 - ផ្លូវការ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

នេះជាកំណែទំម្រង់ Hero សម្រាប់ Vainglory 1.20 - ផ្លូវការ  • ស្តាយលេងថ្មី 
-Petal : Ultimate និង Energy ផ្លាស់ប្តូរ
-Koshka : ផ្លាស់ប្តូរ Skill Perk និង Skill ធម្មតា 

  • Hero ដែលចុះខ្សោយ 
-Lyra :  Skill Stats , Sigil និង Bulwark ត្រូវបានទម្លាក់ចុះ 

  • Hero ដែលខ្លាំងជាមុន 
-Adagio : Heal ratio ផ្លាស់ប្តូរ និង Buff ចំនួនវាយប្រហារបន្ថែម 
-Ardan :  បន្ថែម Vanguard Shield % នៃ Ratio មកវិញ 
-Phinn : បន្ថែម Damage Ultimate 
-Skaarf : Attack Speed និង Goop Damage បន្ថែម 
-Vox : ទម្លាក់ចុះ Bounce Base CP  តែ +10% នៃ Ratio CP Bounce បន្ថែម 
-Joule : Ultimate Cooldown ទម្លាក់ចុះ 
-Ozo : CP % នៃ Ratio បន្ថែម និង ទម្លាក់ល្បឿននៃ Cooldown 
-Rona : បន្ថែម Ultimate Fortified Health 
-Bleackfeather : បន្ថែម Skill % នៃ Ratio 
-Fortress : ទម្លាក់ Cooldown នៃ Ultimate 

  • ផ្សេងៗ 
-Catherine: ទម្លាក់ រយៈពេល នៃ Bubble និង Cooldown តែ Damage ខ្លាំងជាងមុន 
-Lance : Impale Damage ទម្លាក់ចុះ តែ Wall damage បន្ថែម 
-Reim : ផ្លាស់ប្តូរ Damage Winter Spire 
Powered by Blogger.