ស្រួលហើយពេលនេះមិនពិបាកគិតទៀតទេ Calculator នេះ ជួយអ្នកបានថាតើនៅខ្វះ Essence ប៉ុន្មានដើម្បីបាន Skin នីមួយៗ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ស្រួលហើយពេលនេះមិនពិបាកគិតទៀតទេ Calculator នេះ ជួយអ្នកបានថាតើនៅខ្វះ Essence ប៉ុន្មានដើម្បីបាន Skin នីមួយៗ


នេះគឺជា Calculator ដែលគេបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងចែកចាយអ្នកលេង Vainglory ដែលចូលចិត្តគិតម្តងៗក្នុងការផ្លាស់ប្តូរយក Skin មួយៗថាតើនៅខ្វះ Essence ប៉ុន្មានដើម្បីគ្រប់ចំនួនបាន Skin មួយ Tier 1, Tier 2 ឬ ក៏ Tier 3 ដើម្បីប្រើប្រាស់វាតម្រូវអោយលោកអ្្នកមានកម្មវិធី Excel ជាមុនសិន ព្រោះគេបង្កើតវាឡើងជា ឯកសារ Excel។

ទាញយកតាមរយៈតំណរនេះ 

Powered by Blogger.