ច្បាប់នៃការប្រកួត Vainglory ខ្នាតតូច 8 ក្រុម - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ច្បាប់នៃការប្រកួត Vainglory ខ្នាតតូច 8 ក្រុម


1. 8 ក្រុមនឹងត្រូវចូលរួម
2. ការប្រកួតនៃ គឺ Best of 3 ប្រកួតបីដង ប្រសិនបើឈ្នះ ពីរដងជាប់គ្នាចាត់ទុកថា នឹងឈ្នះ និង Best of 5 សម្រាប់ផ្តាច់ព្រ័ត និងលេងដោយ Draft mode
3. រាល់ការប្រកួតនឹង Live Stream
4. មុនពេលការប្រកួត 10 នាទីត្រូវតេស្ត Internet ដោយខ្លួនឯង
5. ទុកពេលអោយ 15 នាទីមុនពេលប្រកួតប្រសិនបើសមាជិកណាម្នាក់យឺត
6. ប្រសិនបើ ក្នុងក្រុមបាត់សមាជិកណាម្នាក់ ដល់ពេលវេលាត្រូវតែលេង មិនថា 1 Vs 2 ឬ 2 Vs 3 ក្តី
7. ក្នុងពេលប្រកួត ប្រសិនបើអវត្តមានក្រុមណាមួយ ក្រោយពេល 15 នាទីនឹងធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
8. សម្រាប់ការ Ban Hero នៅហ្គេមទីមួយ និង ហ្គេមទីពីរ ប្រសិនបើចូលដល់ហ្គេមទីបី នឹងគ្មានការ Ban ឡើយ
9. ហាមលក់ iTem នៅពេលបញ្ចប់ការប្រកួត ប្រសិនបើនរណាម្នាក់លក់ នឹងត្រូវ Ban ចេញពីការប្រកួត សម្រាប់មួយហ្គេម លើកទីពី នឹងត្រូវ Ban ចំនួន 3 ហ្គេម ហើយលើកទីបី និង ត្រូវជម្រុះចេញពីការប្រកួតតែម្តង
10. ប្រសិនបើក្រុមណា មានភាពមិនប្រក្រតី ឬ សម្តី មិនគោរព ដូចជាឌឺដងក្រុមផ្សេងនឹងត្រូវធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
11. ការប្រកួតនេះ នឹងត្រូវ ជ្រើសយកតែមួយក្រុមប៉ុណ្ណោះដើម្បីឈ្នះ* សូមបញ្ជាក់ថា សម្រាប់ក្រុមដែលនឹងត្រូវចូលរួមសូមផ្ញើរ List ឈ្មោះសមាជិក និង Logo ក្រុមអោយខ្ញុំតាមរយៈ Facebook Page Noobie GMK!!!

Powered by Blogger.