ព្រឹត្តិការណ៍ Free Unlock Hero ដោយឥតគិតថ្លៃ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ព្រឹត្តិការណ៍ Free Unlock Hero ដោយឥតគិតថ្លៃ

ដើម្បីជាកិច្ចអបអរ បុណ្យចូលឆ្នាំចិននៅខាងមុខនេះ Vainglory បានសម្រេចបង្កើតកម្មវិធីពិសេសៗជាច្រើន ហើយកម្មវិធីដែលចាប់ផ្តើមមុនដំបូងគេនោះគឺ Free Unlock Hero ចំនួនពីរ ដែលប្រព្រឹត្តិឡើងពីថ្ងៃ 02 ខែកុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃទី 12 ចង់ដឹងថាធ្វើដូចម្តេចទើបមានឪកាសឈ្នះ Hero នេះសូមអានការណែនាំខាងក្រោម៖ 
  • សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ iOS គឺមានឪកាសឈ្នះ Koshka 
ដើម្បីឈ្នះ Koshka នៅក្នុងចន្លោះថ្ងៃ 02 ដល់ថ្ងៃ 12 អ្នកគ្រាន់តែធ្វើការ Log in លើ iOS Device ប៉ុណ្ណោះ នឹងមានសំណាងឈ្នះ Free Unlock Koshka ភ្លាម 
  • សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Android គឺមានឪកាសឈ្នះ Ringo
ដើម្បីឈ្នះ Ringoនៅក្នុងចន្លោះថ្ងៃ 02 ដល់ថ្ងៃ 12 អ្នកគ្រាន់តែធ្វើការ Log in លើ Android Device ប៉ុណ្ណោះ នឹងមានសំណាងឈ្នះ Free Unlock Ringo ភ្លាម 
Vainglory Cambodia សូមជូនពរអោយអ្នកទាំងអស់គ្នា មានសំណាង Free Unlock Hero ទាំងអស់គ្នា។ សូមបញ្ជាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី 02 ខែកុម្ភៈ ម៉ោង 3 PM តទៅ។ 
Powered by Blogger.